این میل در ارتفاعات شمال شهر قزوین، بر قله کوه و بر روی سکویی هشت ضلعی که حدود یک متر از کف زمین ارتفاع دارد، بنا شده است. طرح برج به شکل هشت نیم ستون مدور است که در فواصل منظک، دور تا دور بدنه اصلی برج اضافه شده است.

ارتفاع این نیم ستون ها نزدیک به شش متر است. حدود یک متر به بالای برج مانده، یک ردیف سنگ خارا که با دقت خاص تراشیده شده اند، دور تا دور برج را فرا گرفته و حدود ده سانتی متر، لبه آن از بدنه برج بیرون آمده است.

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics