این قلعه در بخش رودبار شهرستان در شمال شرقی رازمیان قرار دارد و یکی از مهم ترین قلاع اسماعیلیه در عصر سلجوقی است. در مورد سال ساخت این بنا در هیچ یک از متون تاریخی سخنی به میان نیامده است. این قلعه به دلیل موقعیت خاص خود در دوره تسلط اسماعیلیه اهمیت و شهرت بسیار پیدا کرد و پس از قلعه الموت مهم ترین قلعه آن دوره به شمار می رفت .

قلعه لمبسر بالای کوه وسیع و مسطحی قرار دارد و به دلیل وجود رودهای اطراف در دامنه غربی، شرقی و جنوبی از سایر رشته کوه های اطراف جدا مانده است. این قلعه ابعادی در حدود 480 متر در جهت شمالی جنوبی و 190 متر در جهت شرقی غربی دارد. در قسمتی از سمت شرقی آن دیواری عظیم به ارتفاع 10 متر وجود دارد و هم اکنون بخش هایی از باروی آن باقی مانده است. آب قلعه از نینه رود که در فاصله دو فرسنگی آن قرار دارد تامین و توسط آبراهه ای که در دل سنگ حفر شده بود در چندین آب انبار ذخیره می شد. در این قلعه در حال حاضر توسط سازمان میراث فرهنگی حفاری های علمی صورت می گیرد.

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics